2017-05-03 08:41:38

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Raspisan je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole.

Temeljem članka 127. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 81. Statuta Osnovne škole „Matija Gubec“ Cernik, Školski odbor Osnovne škole „Matija Gubec“ Cernik, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.).

 

Ravnatelj/ica škole se imenuje na 5 godina.

 

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi, dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidenciji staža osiguranja, kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.) obvezni su dostaviti i dokaz iz kojega je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu: Osnovna škola „Matija Gubec“ Cernik, Školska 20, 35404 Cernik, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik