2017-02-20 10:43:34

Natječaj za popunu radnih mjesta

Raspisan je natječaj za popunu radnih mjesta.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ «MATIJA GUBEC» CERNIK

Klasa: 112-01/17-01/01

Ur.broj: 2178/16-01-17-1

Cernik, 20.02.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

1. UČITELJA INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

  

UVJETI: prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi  i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu: OŠ «Matija Gubec» Cernik, Školska 20, 35404 Cernik.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: www.os-mgubec-cernik.skole.hr.

 

                                                                       Ravnateljica:

                                                                                  Reza Benković

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik