2016-02-01 12:00:30

Natječaj za popunu radnih mjesta

Raspisan je natječaj za popunu radnih mjesta.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ «MATIJA GUBEC» CERNIK

Klasa: 112-01/16-01/01

Ur.broj: 2178/16-01-16-1

Cernik, 01.02.2016.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA  - 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

 

UČITELJA RAZREDNE NASTAVE U MATIČNOJ ŠKOLI – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

  

UVJETI: prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti diplomu, životopis, domovnicu  i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave.

Prijave slati na adresu: OŠ «Matija Gubec» Cernik, Školska 20, 35404 Cernik.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

 

 

                                                                       Ravnateljica:

                                                                                  Reza Benković


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik