2015-09-28 11:47:06

Natječaj za popunu radnih mjesta

Raspisan je natječaj za popunu radnih mjesta.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ «MATIJA GUBEC» CERNIK

Klasa: 112-01/15-01/09

Ur.broj: 2178/16-01-15-1

Cernik, 28.09.2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA  - 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme, puno radno vrijeme
UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme nepuno radno vrijeme – 16 sati nastave tjedno
KUHAR/ICE – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca

  

UVJETI:

Za radna mjesta pod brojem 1. i 2.: prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Za radno mjesto pod brojem 3.: završena srednja škola – program kuhar

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaz o stručnoj spremi, životopis, domovnicu  i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave slati na adresu: OŠ «Matija Gubec» Cernik, Školska 20, 35404 Cernik.

 

                                                                      Ravnateljica:

                                                                       Reza Benković


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik